ENTRANCE ontvangt 2 miljoen subsidie voor LLO-Katalysator

7 februari 2024

ENTRANCE – Centre of Expertise Energy ontvangt 2 miljoen subsidie om bij te dragen aan het oplossen van regionale arbeidsmarktvraagstukken in de energietransitie! In de dynamische wereld van de energietransitie staan we voor uitdagingen die onze aandacht en gezamenlijke inspanningen vereisen. Het tekort aan technici in de energietransitie, onbenut potentieel van zij-instromers en het gebrek aan specifieke competenties binnen het mkb vormen obstakels die om innovatieve oplossingen vragen.

Desondanks bieden de kenmerken van deze sector ook talloze kansen. Grote groene investeringen, de transitie van grijs naar groen, het opbouwen van sterke energieregio’s en het creëren van een veerkrachtig ecosysteem met nauwe samenwerking tussen bedrijven, onderwijs, onderzoek en overheden zijn daar enkele voorbeelden van. Met dit nieuwe project richten we ons op LLO Katalysator bouwsteen 2: het aanjagen van ontwikkeling en inzet van LLO-oplossingen in de energietransitie.

Benieuwd naar de doelstellingen van het project? Je leest ze hieronder:

Versterken leercultuur leven-lang ontwikkelen bij mkb

We gaan niet alleen technologisch vooruit maar stimuleren ook een transitie in denken, leren, en ontwikkelen op alle niveaus. Het organiseren, ontwikkelen, en mobiliseren van opleidingskracht staat centraal, met specifieke aandacht voor de energietransitie als sectorale focus.

Toekomstbestendig en flexibel LLO-aanbod in Noord-Nederland

Ons doel is het ontwikkelen van een model dat gericht is op het aanleren van vaardigheden en competenties relevant voor zowel de huidige energietransitie als toekomstige arbeidsmarktverschuivingen. We introduceren een innovatieve kwalificatiesystematiek en bouwen een kennisplatform gericht op relevante doelgroepen.

Vergroten van het bereik van het huidige LLO-aanbod in Noord-Nederland

We streven naar een breed scala aan wendbare, responsieve, en compacte opleidingen, specifiek gericht op nieuwe doelgroepen zoals zij-instromers en arbeidsmigranten. Het aanbod wordt gestructureerd binnen het te ontwikkelen en onderhouden grotere systeem.

Stimuleren van innovatie en kennisdeling

We gaan een netwerk bevorderen waarin expertise wordt gedeeld en nieuwe samenwerkingen worden gestimuleerd. Dit zal leiden tot innovatieve oplossingen voor de energietransitie en het versterken van het regionale LLO-ecosysteem.

De kracht achter dit project schuilt in de samenwerking tussen het bedrijfsleven en verschillende instellingen: Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Firda, Drenthe College, Noorderpoort, Alfa-college en de Rijksuniversiteit Groningen. De Hanzehogeschool Groningen is penvoerder van het project. Samen gaan we een toekomst van continue ontwikkeling en groei tegemoet!