Energietransitie Noord Werkt! Samen scholen we meer mensen richting de energietransitie

19 maart 2024

Met trots delen wij mede dat de subsidieaanvraag “Energietransitie Noord Werkt” voor de Leven Lang Ontwikkelen (LLO) Katalysator onlangs is goedgekeurd. De aanvraag is tot stand gekomen middels samenwerking van alle Noord-Nederlandse onderwijsinstellingen (MBO, HBO en WO).

‘We willen als Noord-Nederlandse instellingen als collectief vanuit meerdere disciplines werken aan een onderscheidende kennispositie en een wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt voor de Noordelijke regio’

Dat zijn de woorden waarmee het consortium de gezamenlijke subsidieaanvraag heeft ingediend. Zij deden dit op initiatief van het ActiePlan Leven Lang Ontwikkelen Noord Nederland (APLLONN). De Hanze is middels ENTRANCE zeer verheugd om penvoerder te mogen zijn van dit mooie project. Het project betreft een omvang van 2,6 miljoen euro en richt zich op intensieve samenwerking met werkgeversclusters in de installatiebranche enerzijds en het ontwikkelen van een plaats- en tijdsonafhankelijk leeraanbod (middels filmpjes en andere online lesmodules) rondom waterstof en groene moleculen anderzijds.

Bij de ontwikkeling van menselijk kapitaal in de energietransitie lopen de noordelijke opleiders momenteel tegen de volgende belemmeringen aan: 1) Er is een tekort aan technici in de energietransitie, 2) Zij-instromers worden niet voldoende benut en 3) Er is een gebrek aan competenties bij het MKB. Middels de verschillende doelstellingen proberen zij in dit project deze belemmeringen op te lossen. Zo zal het project zich focussen op het versterken van een leven lang ontwikkelen leercultuur bij het MKB. Dit betekent dat de nadruk niet alleen op de technologische transitie zal liggen, maar ook op een transitie in denken, leren en ontwikkelen van mensen op alle lagen in de organisatie stimuleren. Daarnaast wil men een toekomstbestendig en flexibel LLO-aanbod ontwikkelen in Noord Nederland. Dit zal gebeuren door middel van het ontwikkelen van een model dat is gericht op het aanleren van specifieke vaardigheden en competenties. Deze vaardigheden en competenties zijn relevant voor zowel de huidige energietransitie als andere toekomstige arbeidsmarktverschuivingen. Het vergroten van het bereik van het huidige LLO-aanbod in Noord-Nederland is een ander speerpunt van het project. Er wordt gestreefd naar het aanbieden van een breed scala aan opleidingen, trainingen en andere vormen. Voorwaarde is dat het aanbod wendbaar, responsief en compact is en ook gericht wordt aan zij-instromers en arbeidsmigranten. Tot slot wil men kennisdeling en innovatie stimuleren. Hiervoor wordt een netwerk bevorderd waarin expertise wordt gedeeld en nieuwe samenwerkingen worden gestimuleerd. De verwachting is dat dit zal leiden tot innovatieve oplossingen voor de energietransitie en het regionale LLO-ecosysteem zal versterken.

De subsidieregeling waar het project is ingediend is de LLO Katalysator Bouwsteen twee. Dit betreft een regeling die gericht is op het ontwikkelen van oplossingen voor een leven lang ontwikkelen in de energie- en grondstoffentransitie. De LLO Katalysator, die dus uit meerdere regelingen of ‘Bouwstenen’ is opgebouwd, is een Nationaal Groeifonds (dus een publiek investeringsfonds) voor leven lang ontwikkelen.