SYSTEEMINTEGRATIE

Systeemintegratie betreft de integratie tussen schakels en spelers in de energiewaardeketens van een hybride energiesysteem met een breed scala aan bronnen en verschillende energiedragers. Daarbij is het de uitdaging om in de energietransitie het energiesysteem duurzaam, betrouwbaar, veilig en betaalbaar te maken. Bij de systeemintegratie gaat het om afstemming tussen verschillende sectoren, het efficiënt benutten van infrastructuur en van opwek-, conversie- en opslagcapaciteit.

ENTRANCE verricht interdisciplinair praktijkgericht onderzoek op 5 deelgebieden:

Speelveld: Kenmerken van de bouwblokken in een hybride energiesysteem en de gebiedspotentie en het sociaal profiel van de bewoners en andere betrokkenen op regionaal en lokaal niveau.

Krachtenveld: Wisselwerking tussen de externe krachten en het energiesysteem, waarbij nadrukkelijk ook de effectiviteit van beleidsinstrumenten meegenomen wordt.

Regie: Afstemming tussen entiteiten op verschillende niveaus en regelgeving voor organische groei van het energiesysteem. Ook economische haalbaarheid is hier van belang.

Ontwerp: Ontwerp en dimensioneren van het energiesysteem, waarbij het primair gaat om CO2- reductie, betrouwbaarheid, veiligheid en betaalbaarheid, maar ook om ruimtebeslag, kosten en kostenverdeling, en de inrichting van het business ecosysteem.

Operationele sturing: Sturingsvormen gericht op betrouwbaar functioneren (balancering, congestiemanagement en voorzieningen om effect van storingen te dempen), de hiervoor benodigde data-infrastructuur, en de relatie met marktmechanismen en (semi-)autonome deelsystemen.

Vraagstukken Systeemintegratie

  • Hoe ontwerp je een goed gedimensioneerd multi-commodity energiesysteem voor maximale inpassing van duurzame bronnen en met aandacht voor de benuttingsgraad van alle componenten (infrastructuur, conversie en opslag)? Hoe bestuur je zo’n systeem waarin op diverse schalen autonome beslissingen worden genomen?
  • Hoe borg je de veiligheid, betrouwbaarheid en robuustheid met aandacht voor betaalbaarheid, ruimtelijke inpassing en maatschappelijke acceptatie/participatie? • Wat moet er veranderen in regulering om dit mogelijk te maken?
  • Hoe moet je de energiemarkten inrichten om in MCES te functioneren? Hoe moet het business ecosysteem worden ingericht zodat er een vruchtbaar klimaat ontstaat voor bedrijven en coöperaties?