LOKALE EN REGIONALE ENERGIESTRATEGIEËN

Het invullen van het klimaatakkoord op lokaal niveau wordt de komende jaren een pittig proces. Wat mondiaal een bijdrage moet leveren aan het verminderen van de opwarming van de aarde en daarmee goed is voor het collectief, staat geregeld op gespannen voet met wat lokaal wenselijk geacht wordt. Denk aan windparken, biovergisters en zonneparken. Decentrale overheden moeten samen met de netbeheerder en andere lokale belanghebbenden, waaronder energiegemeenschappen van burgers, handen en voeten geven aan de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energieopwekking en het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Onder andere in het kader van het Nationale Programma Regionale Energiestrategie (RES) en de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Daarbij zal ook rekening moeten worden gehouden met Europese wetgeving en de Nederlandse uitwerking daarvan.

Met interdisciplinair praktijkgericht onderzoek dragen we bij aan het vormgeven van de energietransitie op lokaal en/of regionaal niveau en aan het draagvlak en de participatie van alle belanghebbende partijen daarbij. Dit onderzoek wordt gefaciliteerd met onder andere proeftuinen en EnergySense, een veldlaboratorium waarin het energiegebruik van huishoudens gemonitord kan worden en nieuwe producten, diensten en systemen in real-life getest kunnen worden.

Vraagstukken Lokale en Regionale Energiestrategieën

  • Hoe kunnen duurzame bronnen het beste ingepast worden? Wat zijn oplossingen en effecten van integratie in het energiesysteem daarvan? Wat zijn de juridische, sociale en economische aspecten daarbij?
  • Wat zijn de mogelijkheden voor lokale invulling van de energietransitie? Dit kan bijvoorbeeld in beeld worden gebracht door het modelleren van technisch-economisch en sociaal haalbare opties, rekening houdend met juridische kaders.
  • Welke instrumenten kunnen ontwikkeld en ingezet worden? Denk aan bijvoorbeeld: sociaal netwerkanalyse, belangenanalyse, ketenanalyses, keten- en procesregie, en ICQ’s